رایکا - 1001
 • 512 مگابایت فضا
 • 15360 مگابایت(15 گیگابایت) ترافیک
 • به صورت روزانه هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 0 عدد ساب دامین
 • 0 عدد پارک دامین
 • 0 عدد اددان دامین
رایکا - 1002
 • 1024 مگابایت(1 گیگابایت) فضا
 • 30000 مگابایت(30 گیگابایت) ترافیک
 • به صورت روزانه هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 1 عدد ساب دامین
 • 1 عدد پارک دامین
 • 1 عدد اددان دامین
رایکا - 1003
 • 2048 مگابایت(2 گیگابایت) فضا
 • 45000 مگابایت(45 گیگابایت) ترافیک
 • به صورت روزانه هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 2 عدد ساب دامین
 • 2 عدد پارک دامین
 • 2 عدد اددان دامین
رایکا - 1004
 • 3072 مگابایت(3 گیگابایت) فضا
 • 60000 مگابایت(60 گیگابایت) ترافیک
 • به صورت روزانه هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 3 عدد ساب دامین
 • 3 عدد پارک دامین
 • 3 عدد اددان دامین
رایکا - 1005
 • 4096 مگابایت(4 گیگابایت) فضا
 • 75000 مگابایت(75 گیگابایت) ترافیک
 • به صورت روزانه هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 4 عدد ساب دامین
 • 4 عدد پارک دامین
 • 4 عدد اددان دامین
رایکا - 1006
 • 5120 مگابایت(5 گیگابایت) فضا
 • 95000 مگابایت(95 گیگابایت) ترافیک
 • به صورت روزانه هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1007
 • 6144 مگابایت(6 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1008
 • 7168 مگابایت(7 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1009
 • 8192 مگابایت(8 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1010
 • 9216 مگابایت(9 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1011
 • 10240 مگابایت(10 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1012
 • 12288 مگابایت(12 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1013
 • 15360 مگابایت(15 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1014
 • 17408 مگابایت(17 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
رایکا - 1015
 • 20480 مگابایت(20 گیگابایت) فضا
 • نامحدود ترافیک
 • به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
 • سی پنل/Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • دارد امکان پشتیبانی از کتابخونه میدلاین
 • دارد امکان پشتیبانی از python
 • دارد امکان پشتیبانی از Node.js
 • دارد امکان پشتیبانی از Ruby
 • امکان انتخاب از 5.4 تا 8 ورژن php
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین